Verslag informatieavond huurders Zandvoort – 30 september 2019

Huurders geven aan wat zij belangrijk vinden
Woonstichting De Key wil haar woningen graag overdragen aan een woningcorporatie die actief is in de regio Zuid-Kennemerland. Maandagavond 30 september bezochten ruim 200 huurders de informatiebijeenkomst die werd gehouden in het NH Hotel. De huurders zijn geïnformeerd over welke stappen De Key en Huurders Platform Zandvoort (HPZ) hebben gezet en er is gevraagd welke punten de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie.

Voor u verandert er niets
Dat De Key mogelijk uit Zandvoort vertrekt, wordt uitgelegd door Leon Bobbe, bestuurder van Woonstichting De Key: “Wij zijn op zoek naar een geschikte corporatie die ál ons bezit in Zandvoort overneemt, als dat niet lukt dan blijven wij in Zandvoort. Verkoop aan commerciële beleggers is niet aan de orde”. Er hebben vier corporaties interesse: PréWonen, Elan Wonen, Brederode Wonen en Woonzorg Nederland. Leon Bobbe benadrukt dat er voor de huurders niets verandert: ”U blijft gewoon in uw woning wonen. Uw huur blijft hetzelfde en u kunt gewoon reparatieverzoeken blijven doen”.

Aanwezige huurders hebben gestemd
De Key en HPZ wilden weten wat de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie. De huurders stemden over wat zij erg belangrijk (gele stemkaart) en minder belangrijk (blauwe stemkaart) vinden. “Alles is belangrijk!” werd als eerste geroepen in de zaal. Na alle stemrondes bleek dat betaalbaarheid en onderhoud voor veel huurders erg belangrijk te zijn, gevolgd door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Andere onderwerpen waarover werd gestemd, waren de dienstverlening inclusief kwaliteitseisen en duurzaamheid.

Huurders Platform Zandvoort
Aan het eind van de avond gaf Pier Aldershof, voorzitter van Huurders Platform Zandvoort aan dat HPZ de punten van de huurders meeneemt in de gesprekken met De Key. Binnenkort zal hij ook de bewonerscommissies verder bijpraten. Als u als huurder nog iets wilt meegeven aan HPZ kan dat tijdens het vaste inloopspreekuur op de 1e maandag van de maand tussen 9.00 – 11.00 uur bij Pluspunt, op de website https://hpzandvoort.hvarcade.nl/ of via het e-mailadres van HPZ secretariaathpz@gmail.com

De komende tijd starten de gesprekken met verschillende woningcorporaties. Begin april 2020 verwacht De Key u weer te kunnen informeren.

Huurdersbijeenkomst De Key

De Key is van plan de woningvoorraad in Zandvoort over te dragen aan een andere corporatie. Het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is gevraagd mee te doen aan een verkenning. HPZ is op die uitnodiging ingegaan.

In de afgelopen maanden is een aantal keren overlegd over de opzet. Een belangrijke voorwaarde van HPZ was dat alle huurders gelegenheid moesten krijgen te reageren op de plannen van De Key. Die gelegenheid moest al aan het begin van het proces worden geboden. Aan deze voorwaarde wordt nu voldaan.

Alle huurders zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 30 september 2019. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in het NH Hotel in Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 63.

Tijdens deze avond kunnen de huurders naar voren brengen wat zij belangrijk vinden. HPZ vindt bij de beoordeling van een nieuwe coporatie een aantal punten van bijzonder belang. Wat kan de nieuwe corporatie betekenen als het gaat om bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de huren,
onderhoud en renovatie, nieuwbouw, dienstverlening? HPZ wil graag van de huurders horen of ze het daarmee eens zijn en is benieuwd naar andere punten die de huurders belangrijk vinden. In het vervolg van het proces zal HPZ zich ervoor inzetten dat ook met die punten rekening wordt gehouden.

HPZ roept de huurders op de bijeenkomst op 30 september te bezoeken. Vergeet niet u aan te melden via zandvoort@dekey.nl

Brief: Reactie op advies Arcade aangaande adviesaanvraag voorgenomen besluit en proces terugtrekking uit Zandvoort

Brief: Adviesaanvraag voorgenomen besluit en proces terugtrekking uit Zandvoort

,

VOORTGANG PROJECT TOEKOMST WONINGBEZIT ZANDVOORT

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten aan een andere woningcorporatie. HPZ is gevraagd mee te werken aan het overleg met geïnteresseerde woningcorporaties. Aan HPZ is een vetorecht toegekend. Dit komt erop neer dat de overdracht niet doorgaat als geen enkele corporatie acceptabel is voor HPZ. Het woningbezit blijft dan bij De Key.

In de afgelopen maanden heeft HPZ uitvoerig nagedacht en overlegd over zijn rol in het proces. Belangrijk daarbij was de vraag of HPZ besluiten kan nemen die alle huurders aangaan. Na uitvoerig beraad heeft HPZ uiteindelijk besloten positief te reageren op het voorstel van De Key. Wel zijn daarbij kanttekeningen geplaatst over mogelijkheden voor alle huurders een inbreng te leveren.

In de brief aan De Key staat één en ander uitvoerig beschreven. Klik op de volgende link om de brief te lezen:
Brief Proces Zandvoort

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten. De huurders zijn hierover geïnformeerd.

Per brief heeft De Key het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) een voorstel gedaan over de aanpak.

In de komende weken zal HPZ een standpunt bepalen over het voorstel.

De brief aan HPZ kan via onderstande link geopend worden.

https://hpzandvoort.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/Brief-proces-Zandvoort-30-07-2018.pdf

Een leefbare stad

Minister Kajsa Ollongren (D’66) wil de regels voor de bouw versoepelen om met name de bouw in het groen aan de stadsranden mogelijk te maken. “Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet.” Dat zei minister Kajsa Ollongren op 30 januari in de Telegraaf.

Gelukkig betekent dit niet dat dit ook gaat gebeuren. Daar beslissen steden normaal gesproken zelf over. En gezien de samenstelling van het Amsterdamse stadsbestuur hoeven we er nu niet echt bang voor te zijn. Maar alert blijven moeten we wel.

Lees meer op de website van Huurdervereniging Arcade

Zeepbel

De huizenmarkt in Amsterdam is formeel als zeepbel aangemerkt. Dit blijkt uit de jaarlijkse UBS Global Real Estate Bubble Index, van de Zwitsere bank UBS. Dat betekent dat de huizenprijzen in Amsterdam flink overgewaardeerd zijn. De echte waarde ligt dus flink onder de nu gehanteerde prijzen.

Dit geldt eigenlijk ook voor de WOZ, want deze volgt de verkoopprijzen op de voet. Of loopt daar soms zelfs op vooruit met waarden die onrealistisch hoog zijn. Met andere woorden, de gemeentelijke belastingen doet mee met deze speculatie en stimuleert daarmee ook de prijsopdrijving. Dat zou niet mogelijk moeten zijn. Sociale huurwoningen zijn er niet om mee gespeculeerd te worden. De gemeentebelastingen moet in feite voor sociale huurwoningen uitgaan van de realistische waarden. En misschien zelfs een nog lagere WOZ, want sociale huurwoningen hebben in feite geen verkoopwaarde.

Vanuit de huurdersorganisaties zou er een actie in gang gezet moeten worden tegen de veel te hoge WOZ voor sociale huurwoningen. Wie zou hieraan willen meedoen? Meld je aaninfo@hvarcade.nl

De Key 150 jaar

Op 2 november 2018 bestaat Woonstichting De Key 150 jaar. Daarmee is de Amsterdamse corporatie één van de oudste woningcorporaties van het land. Ze begon onder de naam Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen in 1868 als zelforganisatie van arbeiders. Op een spectaculaire oprichtingsvergadering besloten zij wekelijks een dubbeltje te sparen om daarmee kapitaal bijeen te brengen die de vereniging in staat moest stellen om woningen te bouwen die uiteindelijk eigendom van de arbeiders zelf zouden worden. Een prachtig plan dat al snel op de meedogenloze wetten van de realiteit stuitte, waarna de Bouwmaatschappij aan een lange en eigenwijze geschiedenis begon, die tot op de dag van vandaag voortduurt. De Key heeft publicist Jos van der Lans gevraagd om deze geschiedenis te boek te stellen. Dat boek verschijnt in het najaar in druk, maar iedereen die geïnteresseerd is in deze bijzondere geschiedenis kan de eerste vijf hoofdstukken (de geschiedenis tot 1970) al lezen via de site van De Key of via de site van de auteur.

Artikel: ‘Zorgen om het behoud van de Atelierwoningen Zomerdijkstraat’

Het complex met 32 atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat in de Rivierenbuurt is een sleutelwerk in de Nederlandse architectuur. Het werd in 1934 gebouwd geïnspireerd door atelierwoningen van Le Corbusier in Parijs.

In 1987 is het complex voor fl. 950.000,- aan de gemeente Amsterdam verkocht. Vervolgens is in 1990 het complex voor het symbolische bedrag van één gulden overgedragen aan Woningcorporatie Lieven de Key, met belofte tot behoud van atelierfunctie. Toch zijn er sinds 2011-2012 beleidswijzigingen doorgevoerd die het complex en zijn bewoners direct treffen. Zo schrapte De Key kunstenaars en senioren als specifieke doelgroep en ging over tot verkoop van seniorencomplexen en atelierwoningen. Ook veranderde stadsdeel Zuid de originele bestemming Wonen-Atelier (WA)  in Wonen (W).

Hierbij de geschiedenis van het bijzondere pand en een omschrijving van de huidige kwestie omtrent atelierwoningen: het verlies van de bestemming, de jongerencontracten, toewijzingen via de CAWA en urgente vraag naar de zogeheten ‘Ijzeren voorraad’.

Lees meer op de website van Huurdersvereniging Arcade

Columbusplein

In dit complex loopt al enige jaren een groot onderhoudsproject. Onlangs is dit omgeven met nogal veel ophef en publiciteit. Onder andere Het Parool en AT5 hebben er uitgebreid aandacht aan besteed. Huurders zijn zeer ontevreden over de uitvoering van het project. Er gaat zo het een en ander mis. De Socialistische Partij (SP) heeft dit opgepikt. Helaas zonder contact op te nemen met de bewonerscommissie en/of Arcade. Daardoor zijn de acties min of meer in de partij politieke sfeer getrokken. Dat vinden wij jammer.

Lees meer op de website van Huurdersvereniging Arcade

De stand van zaken van Adviezen van Arcade aan De Key

Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder is De Key verplicht om Arcade in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot wijzigingen in haar beleid en/of beheer. Ook kan Arcade ongevraagde adviezen uitbrengen indien zij dat nodig vindt.

Arcade heeft de afgelopen maanden twee gevraagde adviezen en één ongevraagd advies uitgebracht.

Lees meer op de website van Huurdervereniging Arcade